Tin mới: Giải thưởng KOVA lần thứ 18 (năm 2020) chính thức khởi động
1

Ban vận hành Giải thưởng KOVA

<p style=Anh Nguyễn Duy

Giám đốc Vận hành cùng các thành viên trong Ban Vận hành Giải thưởng KOVA

">

Anh Nguyễn Duy

Giám đốc Vận hành cùng các thành viên trong Ban Vận hành Giải thưởng KOVA

Dưới sự định hướng, cố vấn từ Ủy ban Giải thưởng KOVA, Ban Vận hành đã triển khai và chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động trong năm của Giải thưởng, từ lúc thông báo phát động đến lúc trao Giải thưởng.