Tin mới:
Đào tạo

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Tham gia lớp đào tạo Kỹ năng mềm

Sinh viên được tiếp thêm nghị lực và chuẩn bị kỹ năng, hành trang vào đời thông qua các lớp đào tạo “Giá trị cuộc sống”, “Tư duy tích cực”, Tổ chức thuyết trình, nâng cao tư duy, kỹ năng làm việc nhóm.

Tham gia lớp đào tạo Kỹ năng mềm

2

3

4

5